Нормативни документи - Нормативни документи


- План по чл. 36 от ЗЗБ model 2019

- План квалификационна дейност 2019-2020

- Етичен кодекс 2019

- Училищен учебен план 2019

- Годишен план 2019

- Правилник за дейността на ОУ

- Правилник за Вътрешния трудов ред 2019

- Годишна програма за целодневна организация.2019

29.01.2019 - Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.-1

29.01.2019 - Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

29.01.2019 - Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

29.01.2019 - Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

29.01.2019 - Инфо 153 - дубликати

29.01.2019 - Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

29.01.2019 - Инфо 149 - проверка способности-1

29.01.2019 - Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

29.01.2019 - Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

29.01.2019 - Инфо 143 - валидиране

29.01.2019 - Инфо 141 - диплома

29.01.2019 - Инфо 138 - приемане и преместване-1

29.01.2019 - Инфо 136 - детска градина-2-1

- Заповед спортни дейности

- Стратегия за развитие на ОУ "Христо Ботев"

- Училищна политика за превенция на отпадането от училище

- Училищна политика за превенция на агресията в училище

- Училищен план за насърчаване и повишаване грамотността

- Програмна система за ПГ

- Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпит

- Правилник за дейността на училището

- Правилник за вътрешния трудов ред

- Годишен план

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Христо Ботев"

адрес:с. Николаевка, община Суворово обл. Варна
ул.

тел.: 052-912276;тел: 0889430930;

e-mail: ou_nikolaevka@mail.bg

Всички права запазени! ©ОУ Христо Ботев
Suzara web design