Обяви, съобщения


Обява


 

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ“Христо Ботев“, с.Николаевка, общ.Суворово, обл.варна

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

 

Образователен медиатор на непълен работен ден за учебната 2019/2020 година

I. Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

 

ІІ. Области на дейност.

Общи:

 1. Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
 2. Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.
 3. Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
 4. Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
 5. Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;
 6. Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
 7. Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
 8. Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
 9. Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
 10. Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
 11. Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;
 12. Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;
 13. Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
 14. Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;
 15. В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;
 16. Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
 17. Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
 18. Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;
 19. Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

 III. Изисквания към кандидатите:

 1. Образование:основно/средно/висше образование
 2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

 1. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 2. Необходими лични качества:
 • лоялност към институцията;
 • дискретност;
 • толерантност
 • умения за работа в екип;
 • умения за общуване;
 • способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
 • умения за мотивация;
 • умения за управление на конфликти;
 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • умения за разпределяне на времето.
 1. Професионален опит: не се изисква
 2. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

 IV. Начин на извършване на подбора: Подборът ще бъде извършен на два етапа:

 1. по документи
 2. събеседване с избраните по документи кандиати

  V. Необходими документи:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за завършено образование;

5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

 

Продължителност на заетостта: 12 месеца Документи се подават лично или по пощата на адрес: ОУ“Христо Ботев“, с.Николаевка, общ.Суворово или на електронен адрес:ou_nikolaevka@mail.bg, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор"

Срок за подаване на документи: до 17.00 на 26 септември 2019 г.

 Всички права запазени! ©ОУ Христо Ботев
Suzara web design